Rättsfall

Arbetsmiljödomar ger viktig kunskap i hur arbetsmiljölagstiftning tolkas och var gränsen går gällande arbetsmiljöansvaret. Använd denna sida för att dra lärdomar från andras misstag. Vi vill alla ha en god arbetsmiljö, och vi alla har ett ansvar att bidra så att det blir så bra som möjligt. 

dödsfall, Hovrätt, 2017-B 255

Händelse

”Inhyrda arbetstagare hos ett företag som tillverkade kalk bekämpade sinterpåväxt i en kalkugn genom att spola stora mängder vatten i den heta ugnen. På grund av arbetsmetoden strömmade ånga blandad med kalk ur ugnen och orsakade att arbetstagarna fick frät- och brännskador.” (Hovrätt, 2017-B 255)

Dom

Platschefen för Nordkalk dömdes för grovarbetsmiljöbrott, företaget fick betala 3 miljoner i företagsbot samt skadestånd till målsägendena.

Brister

Tillräcklig riskbedömning hade inte gjorts. Arbetstagarna hade inte fått tillräcklig utbildning och instruktioner för att undgå riskerna. Arbetet tilläts fortsätta efter en första olycka med frät- och brännskador.

Vill du veta mer?

Läs domen i sin helhet här

Domen har uppmärksammats mycket i media, exampelvis i Aftonbladet.

sexuella trakasserier, ad 2016 nr 56

Händelse 

En person på ett bageri anger att de har blivit utsatt för sexuella trakasserier genom ovälkomna blickar, kommentarer och förslag av sexuell natur, som kränkt hennes värdighet. 

Dom

Nya Möllers Bageri & Konditori AB skall betala 1) diskrimineringsersättning med 50 000 kr till den utsatte och 2) 79 477 kr i rättegångskostnad till diskrimineringsombudsmannen.

Brister

Enligt Arbetsdomstolens mening finns det sammantaget skäl att se allvarligt på de sexuella trakasserierna. Bristerna är:

-Återkommande beteende under flera månaders tid som motsvarar sexuella trakasserier (I domen finns exempel på konkreta beteenden som anses vara sexuella trakasserier – vad som sades, skrevs och gjordes av den anklagade)

-Den anklagad har varit drivande med grova sexuella skämt på arbetsplatsen.

-Den anklagad har varit att likställa med arbetsgivaren eftersom trots att han hade inte formell personalansvar, Han har inte heller agerat i arbetsgivarens ställe och har inte haft något personalansvar. Han var den med längst anställningstid, produktionsansvarig i bageriet & ansvarade för leveranser och fakturering av kunder.  Anställda kom till honom med olika frågor.

Vill du veta mer?

Läs hela domen här

självmord & arbetsplats mobbning, Hovrätt, 2014-B 399

Händelse

En arbetstagare på en socialförvaltning tog sitt eget liv efter en längre tid av ohälsa hänförlig till samarbetsproblem med en ny arbetsledare. 

Dom

Hovrätten kom fram till att det inte varit fråga om oaktsamhet av sådant slag att den är straffbar som vållande till annans död eller vållande till sjukdom. [Enhetschefen] och [socialchefen] kan därmed inte heller fällas till ansvar för arbetsmiljöbrott. 

Högsta domstolen beviljade ej prövningstillstånd för detta fall. 

Brister

Hovrätten bedömde att arbetstagarens två chefer varit oaktsamma eftersom man

1. Inte undersökt möjligheterna att anpassa arbetstagarens arbetsförhållanden

2. Inte undersökt möjligheterna till omplacering

3. Inte kartlagt arbetstagarens rehabiliteringsbehov

4. En mobbningsutredning inte genomförts på ett godtagbart sätt.

Man bedömde att oaktsamheten inte var straffbar gällande punkt 1-3 med hänsyn till arbetstagarens egen inställning och svårigheterna att i praktiken åstadkomma tillfredsställande lösningar. 

Gällande punkt 4 – det fanns inga tydliga föreskrifter om hur mobbningsutredningar skulle genomföras.

Vill du veta mer?

Läs mer här

”Jag orkar inte mer: när jobbet skadar själen” av Elinor Torp. En bok om fallet, skriven flera perspektiv. Rekommenderas!

Vill ni få hjälp med era arbetsmiljöfrågor?