Regler för användning – licens- och användarrättigheter

Enkät om din organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Alla har rätt till en EPIC arbetsmiljö och din upplevelse på arbetsplatsen är av högsta vikt. Forskning tydliggör att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har en betydande påverkan på vår hälsa och välbefinnande. Vårt mål är att främja en arbetsplatskultur som aktivt stödjer och förbättrar hälsan hos våra medarbetare.

Genom att delta i denna enkät bidrar du till en översiktlig kartläggning av arbetsmiljön hos oss, vilket ger oss möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för förbättringar. Dessutom är det en lagstadgad skyldighet i Sverige att regelbundet genomföra riskbedömningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Enkäten omfattar frågor som rör olika aspekter av din arbetsmiljö, inklusive arbetsbelastning och upplevelser av kränkande beteenden. Det förväntas att det tar cirka 15–20 minuter att fylla i enkäten.

Dina individuella svar kommer inte att vara tillgängliga för din chef. Istället integreras dina svar med svar från övriga medlemmar i din avdelning. Endast resultat på gruppnivå, när minst 7 personer har svarat, kommer att delges din chef, som sedan delar resultatet med dig och resten av teamet.

Eftersom frågor relaterade till kränkande beteenden och mobbning är av känslig natur, rapporteras resultaten på organisationsnivå och inte på individuell teamnivå.

Genom att dela med dig av din upplevelse bidrar du till att skapa och bibehålla en arbetsmiljö som främjar välbefinnande för oss alla.

Juridisk Kön

Ålder

Har du direkt kontakt med patienter, kunder, klienter eller elever i ditt arbete?

Hur många timmar i veckan jobbar du vanligtvis?

Har du en arbetsledande ställning?

Vilka arbetstider har du vanligtvis?

Vilken typ av anställning/arbete har du?

PSYKOSOCIAL SÄKERHETSKLIMAT* (Arbetsklimat för god psykisk hälsa)

Högsta ledningen stödjer stress förebyggande arbete i organisationen

Högsta ledningen anser att medarbetarnas hälsa är lika viktigt som orgnisationens prestationsmål

Det finns bra kommunikation om psykosociala säkerhetsfrågor bland medarbetarna i vår organisation

Stressförebyggande arbete involverar samtliga nivåer i vår organsation

Krav i arbetet

Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att arbete samlas på hög?

Hur ofta händer det att du inte hinner slutföra dina arbetsuppgifter?

Kommer du efter med ditt arbete?

Är du tvungen att arbeta väldigt snabbt?

Arbetar du i ett högt tempo under hela dagen?

Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt påfrestande situationer?

Måste du hantera andra människors personliga problem i ditt arbete?

Är ditt arbete känslomässigt krävande

Arbetsorganisering och innehåll

Har du möjlighet att påverka väsentliga beslut som gäller ditt arbete?

Kan du påverka vem du arbetar tillsammans med?

Kan du påverka din arbetsmängd?

Kan du påverka vad du gör i ditt arbete?

Har du möjlighet att lära dig något nytt genom ditt arbete?

Kan du använda ditt kunnande eller dina färdigheter i ditt arbete?

Erbjuder ditt arbete möjligheter att utveckla dina färdigheter?

Är ditt arbete varierat?

Är ditt arbete meningsfullt?

Relationer och ledarskap

Får du information i god tid på din arbetsplats t.ex. när det gäller viktiga beslut, förändringar eller framtidsplaner?

Får du veta allt du behöver för att klara ditt arbete på ett bra sätt?

Uppmärksammar och uppskattar ledningen din arbetsinsats?

Behandlas du rättvist på din arbetsplats?

Finns det klara mål för ditt arbete?

Vet du exakt vilka som är dina ansvarsområden?

Vet du precis vad som förväntas av dig i ditt arbete?

Ställs det krav som strider mot varandra i ditt arbete?

Måste du ibland göra något som egentligen borde ha gjorts annorlunda?

Måste du ibland göra saker i ditt arbete som kan verka onödiga?

I vilken utsträckning anser du att din närmaste chef:
Ser till att samtliga medarbetare har bra utvecklingsmöjligheter?

I vilken utsträckning anser du att din närmaste chef:
Är bra på att planera arbetet?

I vilken utsträckning anser du att din närmaste chef:
Är bra på att hantera konflikter?

Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete?

Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?

Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor?

Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet?

Är stämning bra mellan dig och dina arbetskamrater?

Är samarbetet bra mellan arbetskamraterna på din arbetsplats?

Känner du dig delaktig i en gemenskap på din arbetsplats?

Trygghet och balans

Jag känner mig full av energi när jag utför mitt arbete:

Jag har ett brinnande intresse för mitt arbete:

Jag är starkt engagerad i mitt arbete:

Oroar du dig för att bli arbetslös?

Oroar du dig för att ny teknologi ska göra dig överflödig?

Är du orolig för att det skulle bli svårt att hitta nytt arbete om du blev arbetslös?

Är du orolig för att bli omplacerad mot din vilja?

Är du orolig för att dina arbetsuppgifter förändras mot din vilja?

I vilken utsträckning anser du att det är möjligt att utföra dina arbetsuppgifter med en tillfredsställande kvalitet:

Är du nöjd med kvaliteten på det arbete som utförs på din arbetsplats?

Angående ditt arbete i allmänhet hur tillfredsställd är du med dina framtidsutsikter i jobbet?

De fysiska arbetsförhållandena?

Det sätt dina kunskaper används på?

Ditt arbete som helhet, allt inräknat?

Känner du att ditt arbete tar så mycket av din energi att det påverkar privatlivet negativt?

Känner du att ditt arbete tar så mycket av din tid att det påverkar privatlivet negativt?

Känner du att kraven i ditt arbete stör privatlivet?

Tillit och rättvisa

Litar medarbetarna i allmänhet på varandra?

Litar ledningen på att medarbetarna gör ett bra jobb?

Är det möjligt för medarbetarna att uttrycka sina åsikter och känslor?

Arbetsplatsen sett som en helhet. Frågan nedan avser inte ditt eget jobb utan din arbetsplats som helhet:
Löses konflikter på ett rättvist sätt?

Arbetsplatsen sett som en helhet. Frågan nedan avser inte ditt eget jobb utan din arbetsplats som helhet:
Blir medarbetarna uppskattade för en bra arbetsinsats?

Arbetsplatsen sett som en helhet. Frågan nedan avser inte ditt eget jobb utan din arbetsplats som helhet:
Fördelas arbetsuppgifterna på ett rättvist sätt?

Hälsa och välbefinnande

I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är;

Hur ofta har du saknat ork och energi?

Hur ofta har du varit fysiskt utmattad?

Hur ofta har du varit känslomässigt utmattad?

Hur ofta har du haft svårt att koppla av?

Hur ofta har du varit lättretlig?

Hur ofta har du varit anspänd?

Kränkande beteenden

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot om våld på din arbetsplats?

Om ja, från vem? (Det går att markera med flera kryss)
Om inte, markera nej

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld på din arbetsplats?

Om ja, från vem? (Det går att markera med flera kryss)
Om inte, markera nej

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för mobbing på din arbetsplats?

Om ja, från vem? (Det går att markera med flera kryss)
Om inte, markera nej

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för icke önskvärd sexuell uppmärksamhet på din arbetsplats?

Om ja, från vem? (Det går att markera med flera kryss)
Om inte, markera nej

Godkänner du att dina anonymiserade svar används i forskningssyfte?

Your score is